{ "pedidos": { "aberta": 2, "respondida": 0, "total": 2 }, "dataInicial": { "date": "2020-01-01 00:00:00.000000", "timezone_type": 3, "timezone": "America\/Bahia" }, "dataFinal": { "date": "2020-08-06 07:31:57.123482", "timezone_type": 3, "timezone": "America\/Bahia" } }